• Materiały pomocnicze Folder
  Restricted Not available unless: Your Department starts with 201812

Available courses

Egzamin wewnętrzny cz.1
Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora
(UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego,
klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.

Test zawiera 20 losowo wygenerowanych pytań i odpowiedzi.
15 min - czas na wykonanie testu.
16 pytań - próg zaliczenia.


Egzamin wewnętrzny cz.2
Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego

 • Czynnik ludzki w lotnictwie,
 • Główne przyczyny błędów w obsłudze, związane z czynnikiem ludzkim w lotnictwie.
 • Wpływ chorób, leków, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych czynników zewnętrznych na operatora wykonującego loty.

Test zawiera 20 losowo wygenerowanych pytań i odpowiedzi.
15 min - czas na wykonanie testu.
16 pytań - próg zaliczenia.


Egzamin wewnętrzny cz.3
Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS)

1. Załącznik 6 i 6a rozporządzenia w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków:
 • 1.1 Odpowiedzialności operatora bezzałogowego statku powietrznego.
 • 1.2 Zasady wykonywania lotów przy pomocy BSP (szczegółowe omówienie).
 • 1.3 Zasady eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.
 • 1.4 Instrukcja operacyjna INOP.
2. Służby i organy ruchu lotniczego:
 • 2.1 Rola PAŻP (ASM1/2/3,TWR, FIS) w lotach bezzałogowych.
 • 2.2 APP, ACC, ALRS.
  3. Struktura przestrzeni powietrznej:
  • 3.1 Polska przestrzeń powietrzna (FIR Warszawa).
  • 3.1.1 Stałe struktury przestrzeni powietrznej.
  • 3.1.2 Elastyczne struktury przestrzeni powietrznej.
  4. Uzyskiwanie informacji o strukturach przestrzeni powietrznej oraz ich aktywności:
  • 4.1 Źródła informacji (AIP, AUP, NOTAM, inne).
  • 4.2 Uzyskiwanie wymaganych zgód i kontakt ze służbami ruchu lotniczego:
  • 4.2.1 Ćwiczenia w formie analizy przypadków:
  • komunikacja z ATC
  • zgłaszanie lotu w RMZ zgłoszenia lotu do FIS
  • komunikacja z ATZ, MCTR i MATZ w sprawie zgody na lot
  • wypełnienie wniosku o określenie warunków lotu w CTR
  • wypełnienie wniosku do SOP
  • zgłoszenie wypadku lotniczego
  5. Planowanie lotów.

  5.1 Inne, niewynikające z Prawa lotniczego przepisów prawa, wpływające na wykonywanie lotów bezzałogowych:

  • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • ustawa Prawo atomowe
  • ustawa o ochronie osób i mienia
  • ustawa Kodeks karny
  • ustawa Kodeks wykroczeń
  • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • ustawa o ochronie przyrody

  Test zawiera 20 losowo wygenerowanych pytań i odpowiedzi.
  15 min - czas na wykonanie testu.
  16 pytań - próg zaliczenia.


  Egzamin wewnętrzny cz.4
  BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE:

  1. Zagrożenia dla innych statków powietrznych, ludzi i mienia podczas używania BSP:

  • 1.1 Energia potencjalna i jej konwersja w energię kinetyczną uderzenia.
  • 1.2 Kolizja z innym użytkownikiem przestrzeni powietrznej.
  • 1.3 Uderzenie w przeszkodę.
  • 1.4 Upadek BSP na osoby postronne.

  2. Bezpieczna odległość:

  • 2.1 Odległość od innych użytkowników przestrzeni powietrznej.
  • 2.2 Odległość od przeszkód terenowych.
  • 2.3 Odległość od osób i mienia.

  3. Przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu:

  • 3.1 Wybór miejsca startu i lądowania.
  • 3.2 Elementy w obszarze lotu, które mogą zakłócić jego przebieg (stacje bazowe BTS, sieci Wi-Fi, przewody wysokiego, średniego i niskiego napięcia).
  • 3.3 Zakłócenie pracy urządzeń pokładowych.
  • 3.4 Uwzględnienie zmian wysokości terenu na obszarze wykonywania lotu.
  • 3.5 Kalibracja magnetometru (kompasu cyfrowego, sondy magnetycznej) i jej wpływ na zachowanie BSP.
  • 3.6 Wibracje w układzie napędowym.

  4. Błędy operatora i zawodność sprzętu lotniczego:

  • 4.1 Niezamierzona utrata kontaktu wzrokowego z BSP.
  • 4.2 Ustalenie orientacji BSP względem operatora podczas lotu VLOS.
  • 4.3 Zakłócenie pracy urządzeń pokładowych.
  5. Zasada działania i obsługa systemów awaryjnych oraz uwzględnienie ich w planowaniu lotów:
  • 5.1 Strefa startu i lądowania (lądowanie automatyczne).
  • 5.2 Świadome wykorzystanie systemów awaryjnych:
   • ustawienie systemów awaryjnych w zależności od charakteru wykonywanej operacji lotniczej i otoczenia
  • 5.3 Uwzględnienie terenu w automatycznym powrocie do miejsca startu.
  6. Procedury wykonywane w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych:
  • 6.1 Wykorzystanie automatycznych i półautomatycznych trybów lotu w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych.
  • 6.2 Postępowanie w przypadku wystąpienia kursu kolizyjnego z innym uczestnikiem ruchu powietrznego.
  • 6.3 Postępowanie w przypadku utraty łączności radiowej.
  • 6.4 Postępowanie w przypadku awarii układu zasilania.
  • 6.5 Postępowanie w przypadku awarii układu napędowego.
  • 6.6 Awaryjne lądowanie z uwzględnieniem minimalizacji szkód.
  7. Analiza ryzyka:
  • SORA jako narzędzie stworzone przez organizację JARUS do analizy ryzyka
  • zarządzanie ryzykiem w lotach bezzałogowych
  • analiza ryzyka i środki zapobiegawcze
  8. Warunki meteorologiczne w lotach bezzałogowych:
  • analiza warunków meteorologicznych i ich wpływu na lot BSP


  Test zawiera 20 losowo wygenerowanych pytań i odpowiedzi.
  15 min - czas na wykonanie testu.
  16 pytań - próg zaliczenia.


  Egzamin wewnętrzny cz.5

  OBSŁUGA, BUDOWA I DZIAŁANIE SYSTEMÓW, PODZESPOŁÓW BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO ORAZ ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

  1. Ogólne informacje o różnych kategoriach BSP (A, H, AS, MR):

  1.1 Zasady działania.

  • 1.2 Zasady sterowania.
  • 1.3 Ograniczenia występujące w różnych kategoriach BSP.

  2. Urządzenia i systemy stosowane w BSP:

  • 2.1 Układy napędowe.
  • 2.2 Powierzchnie nośne i sterowe (jeżeli występują).
  • 2.3 Źródła zasilania.
  • 2.4 Bezpieczna eksploatacja akumulatorów i ładowarek:
   • ładowanie
   • przechowywanie akumulatorów
   • akumulatory dedykowane (stosowane w zestawach RTF)

 • 2.5 Budowa i funkcje aparatury do zdalnego sterowania.
  • 2.6 Kamera w lotach VLOS i FPV.
  • 2.7 Elementy toru radiowego i propagacja fal radiowych:
   • nadajnik, odbiornik (VX, RX, VTX, VRX)
   • rozchodzenie się fal radiowych
   • sygnał radiowy i jego wskazania
   • anteny i ich wpływ na zasięg transmisji radiowej
   • okoliczności i zjawiska mające wpływ na propagację fali radiowej
  • 2.8 Urządzenia elektroniczne oraz ich podatność na czynniki zewnętrzne:
   • wpływ temperatury i wilgotności
   • wpływ wysokości i ciśnienia atmosferycznego
   • wpływ zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego
  • 2.9 Komputery pokładowe, systemy pozycjonowania i autopiloty z systemem nawigacji satelitarnej:
   • czujniki stosowane w komputerach pokładowych
   • omówienie jednostki IMU/AHRS i jej wpływu na zachowanie BSP
   • fizyczne ograniczenia dokładności systemów pozycjonowania BSP
  4. Szczegółowe informacje odnośnie kategorii BSP, na którym prowadzono szkolenie:
  • 4.1 Budowa BSP.
  • 4.2 Zasady działania BSP.
  • 4.3 Zasada sterowania BSP.
  • 4.4 Ograniczenia występujące w BSP.
  • 4.5 Budowa i funkcje naziemnej stacji kontroli lotu.
   • omówienie aplikacji do obsługi BSP.
  • 4.6 Systemy i przyrządy nawigacyjne BSP.
  • 4.7 Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających start BSP (jeżeli są stosowane).
  • 4.8 Obsługa i użytkowanie systemów awaryjnych.

  Test zawiera 20 losowo wygenerowanych pytań i odpowiedzi.
  15 min - czas na wykonanie testu.
  16 pytań - próg zaliczenia


  Podstawy prawa lotniczego - przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych:

  1. Dz.U.2018.1183 t.j. z dnia 2018.06.20 z późn. zm. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
  2. Dz.U.2019.94 z dnia 2019.01.17 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Warunki w załącznikach nr 6a (VLOS+FPV) i nr 7 (zał. nr 6 rekreacyjne i sportowe, zał. nr 6b BVLOS, FPV).
  3. Dz.U.2017.288 t.j. z dnia 2017.02.17 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji. Załącznik nr 6.
  4. Ważne informacje na stronie ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego), PAŻP
   http://www.ulc.gov.pl/pl/bezzalogowe-statki-powietrzne

   http://www.pansa.pl
  5. loty wykonywane nad:

  a) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 i 1250),

  b) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266),

  c) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904),

  mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem.

  Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia, podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym, wpływ chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego, czynnik ludzki w lotnictwie;

  Zasady wykonywania lotów VLOS;

  1. Dz.U.2016.605 t.j. z 2016.04.29 z późn. zm. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
  2. Dz.U.2019.94 z dnia 2019.01.17 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Warunki w załącznikach nr 6a (VLOS+FPV) i nr 7 (zał. nr 6 rekreacyjne i sportowe, zał. nr 6b BVLOS, FPV).
  3. loty wykonywane nad:

  a) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 i 1250),

  b) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266),

  c) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904),

  mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem.

  Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne – zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód;

  (MR) Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii, jego systemów, podzespołów, wyposażenia i systemów sterowania;

  Ustawy i Rozporządzenia oraz Materiały uzupełniające.

  Aktualizacja: 2019.06.14

  Sprawdź aktualny stan prawny !

  Czynnik ludzki w lotnictwie na podstawie źródeł naukowych wzbogaconych doświadczeniami i wiedzą do tych aspektów lotniczego życia, których nie można wytłumaczyć liczbami, danymi i procedurami… analiza zachowań człowieka, jego reakcji w sytuacjach ekstremalnych, warunków współpracy.

  • „Parszywa dwunastka”
  • Wydolność ludzka i jej ograniczenia
  • Kultura bezpieczeństwa / Czynniki organizacyjne
  • Błąd ludzki
  • Otoczenie, czynniki sytuacyjne i społeczne
  • Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
  • Komunikacja i praca zespołowa
  • Profesjonalizm i odpowiedzialność

  Podręcznik VLOS (A,MR) v5.8.9 cz.1/8


  Szkolenie VLOS (A,MR) wersja robocza v5.8.9 cz.2/8


  Szkolenie VLOS (A,MR) wersja robocza v5.8.9 cz.3/8


  Szkolenie VLOS (A,MR) wersja robocza v5.8.9 cz.4/8


  Szkolenie VLOS (A,MR) wersja robocza v5.8.9 cz.5/8


  Szkolenie VLOS (A,MR) wersja robocza v5.8.9 cz.6/8


  Szkolenie VLOS (A,MR) wersja robocza v5.8.9 cz.7/8


  Szkolenie VLOS (A,MR) wersja robocza v5.8.9 cz.8/8


  Przykładowe Materiały video związane z bezpieczeństwem.

  1. AirMap, Drone Safety 101
  2. CASABriefing, Out-of-control
  3. Katadtrofa w Łodzi
  4. DJI Inspire - lost control


  testowe wczytanie HTML/PPT