• Materiały pomocnicze Folder
  Restricted Not available unless: Your Department starts with 201812

Available courses

Test zawiera 20 losowo wygenerowanych pytań i odpowiedzi.

15 min - czas na wykonanie testu.

16 pytań - próg zaliczenia.

Podstawy prawa lotniczego - przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych:

 1. Dz.U.2016.605 t.j. z 2016.04.29 z późn. zm. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
 2. Dz.U.2016.1317 t.j. z 2016.09.07 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Warunki w załącznikach 6a i 7 (zał. 6 rekreacyjne i sportowe).
 3. Dz.U.2016.1630 od 06.11.2016r. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji. Załącznik 6.
 4. Ważne informacje na stronie ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego), PAŻP
  http://www.ulc.gov.pl/pl/bezzalogowe-statki-powietrzne

  http://www.pansa.pl
 5. loty wykonywane nad:

a) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 i 1250),

b) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266),

c) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904),

mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem.

Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia, podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym, wpływ chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego, czynnik ludzki w lotnictwie;

Zasady wykonywania lotów VLOS;

 1. Dz.U.2016.605 t.j. z 2016.04.29 z późn. zm. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
 2. Dz.U.2016.1317 t.j. z 2016.09.07 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Warunki w załącznikach 6a i 7 (zał. 6 rekreacyjne i sportowe).
 3. loty wykonywane nad:

a) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 i 1250),

b) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266),

c) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904),

mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem.

Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne – zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód;

(MR) Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii, jego systemów, podzespołów, wyposażenia i systemów sterowania;

Materiały video związane z bezpieczeństwem.

Czynnik ludzki w lotnictwie na podstawie źródeł naukowych wzbogaconych doświadczeniami i wiedzą do tych aspektów lotniczego życia, których nie można wytłumaczyć liczbami, danymi i procedurami… analiza zachowań człowieka, jego reakcji w sytuacjach ekstremalnych, warunków współpracy.

 • „Parszywa dwunastka”
 • Wydolność ludzka i jej ograniczenia
 • Kultura bezpieczeństwa / Czynniki organizacyjne
 • Błąd ludzki
 • Otoczenie, czynniki sytuacyjne i społeczne
 • Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
 • Komunikacja i praca zespołowa
 • Profesjonalizm i odpowiedzialność

Podręcznik VLOS (A,MR) v5.8.9 cz.1/8